ZELF-RELATIE THERAPIE en KRINGORGANISATIEMETHODE

Ann De Beleyr

ZELF-RELATIE THERAPIE en KRINGORGANISATIEMETHODE

‘Self-relations therapy’ benadrukt het positieve potentieel van problemen en symptomen. Tegenslagen en moeilijkheden in het leven doen ons enerzijds groeien en ‘ontwaken’ maar kunnen ons anderzijds ook kapot maken.

Sponsorship, ondersteuning van een liefdevolle en competente persoon maakt in vele gevallen het verschil. Een negatieve ervaring draagt dan bij tot de positieve verwezenlijking van de mens. 
 
Probleemsituaties worden soms in de hand gewerkt door innerlijke conflicten en tegenstrijdige gevoelens. Men ervaart dan bijvoorbeeld dat een deel van zichzelf vastzit, terwijl andere delen te veel op de voorgrond komen.
 
Om terug een zekere harmonie te vinden, werken we samen om de conflicterende gedeelten te verzoenen. De uitkomst is steeds verrassend en wordt vaak ervaren als een transcendentie. 
 

ZELFSTURENDE TEAMS EN COLLECTIEVE INTELLIGENTIE

De kringorganisatiemethode baseert zich op principes van sociocratie en collectieve intelligentie. Het is een manier om organisaties vorm te geven en te leiden, op basis van gelijkwaardigheid in de besluitvorming. De methode baseert zich op vier principes:
  1. Besluiten worden genomen op basis van consent. Het consentbeginsel verschilt van ‘consensus’ en ‘veto’. Bij consensus zijn de deelnemers aan de besluitvorming ‘voor’. Bij consent-besluitvorming zijn zij ‘niet tegen’. Bij veto hoeft bij ‘tegen’ geen argument genoemd te worden. Bij consent-besluitvorming wordt bij een ‘tegen’ altijd het argument genoemd en gekeken of het bezwaar overwegend is. Andere wijzen van besluitvorming blijven mogelijk, mits daartoe met consent is besloten.
  2. Een organisatie wordt opgebouwd uit kringen. Een kring is een relatief autonome groep van personen met een gemeenschappelijk doel. Dat wil zeggen dat een kring zelfstandig kan beslissen binnen de grenzen die door de naasthogere kring met consent zijn gesteld. De kring organiseert de drie elementen : leiden, uitvoeren en meten. Deze zijn nodig voor het goed verlopen van het kringproces.
  3. De verbinding tussen twee kringen bestaat uit een dubbele koppeling. Ten minste twee personen uit een kring nemen deel aan de besluitvorming in de naasthogere kring.
  4. Taaktoedeling gebeurt volgens een sociocratische verkiezing. Het kiezen van personen voor functies en/of taken gebeurt door de kring, volgens het consentbeginsel, na open argumentatie.
Sinds 2016 pas ik systematisch de kringorganisatiemethode toe bij de groepen en teams die ik begeleid. Telkens weer hetzelfde en telkens ook weer anders, maar in ieder geval steeds verrijkend. Het is met veel plezier dat ik deze terreinervaring deel tijdens een intens collectief leermoment. 


 

Andere invloeden: